Retracing the steps of transhumance in antiquity: high mountain archeology

Today, GIAP (ICAC)’s PhD candidate Arnau Carbonell is presenting in the ‘II Congress of transhumance and livestock roads‘ (II Congrés de Transhumància i Camins Ramaders), on the the 2nd axis ‘Transhumance: ancestral activity and territorial development tool’:

Retracing the steps of transhumance in antiquity: high mountain archeology in the Puigpedrós massif and in the Duran valley (La Cerdanya)

Carbonell, A.1; Colominas, L.1; Pescini, V.1; Mayoral, A.1; Egüez, N.2; Aliende, P.1; Palet, J-M1.
1Landscape Archaeology Research Group (GIAP), Catalan Institute of Classical Archaeology (ICAC)
2Archaeological Micromorphology and Biomarkers (AMBI Lab), Universidad de La Laguna

With this communication, we want to highlight the research carried out by the Landscape Archeology Research Group (GIAP-ICAC) in the Puigpedrós Massif and the Duran Valley (La Cerdanya), which studies human occupation in these highland areas throughout history.
This research is carried out from an interdisciplinary approach that integrates disciplines such as Landscape Archaeology, Archaeomorphology, Paleoecology, Anthracology or Geoarchaeology.
We have documented that one of the human activities that has modified the altimontane landscape most throughout history, and that has influenced the occupation patterns at more than 2000 meters in altitude, has been the practice of livestock farming transhumant, already evidenced in the Neolithic and continuing until modern times. Therefore, these cultural landscapes represent a fundamental historical and environmental legacy, and constitute a first-rate heritage resource at serious risk of disappearing.
In order to avoid this, we intend that the results of this research are implemented for good environmental planning and management and to value all this heritage through its promotion for leisure and tourism as a means to promote and preserve this millennial activity.

Original abstract (Catalan):

Eix 2. Transhumància: activitat ancestral i eina de desenvolupament territorial 

Rere les passes de la transhumància a l’antiguitat: arqueologia d’alta muntanya al massís de Puigpedrós i a la vall del Duran (La Cerdanya) 

Carbonell, A.1; Colominas, L.1; Pescini, V.1; Mayoral, A.1; Egüez, N.2; Aliende, P.1; Palet, J-M1.
1Landscape Archaeology Research Group (GIAP), Catalan Institute of Classical Archaeology (ICAC)
2Archaeological Micromorphology and Biomarkers (AMBI Lab), Universidad de La Laguna

Amb aquesta comunicació volem donar a conèixer la recerca que està duent a terme el Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP-ICAC) al massís de Puigpedrós i a la vall del Duran (la Cerdanya) per tal d’investigar l’ocupació humana en aquests espais altimontans al llarg de la història.  
Aquesta recerca es realitza des d’una aproximació interdisciplinària que integra disciplines com l’Arqueologia del Paisatge, l’Arqueomorfologia, la Paleoecocología, l’Antracologia o la Geoarqueologia.  
Hem  documentat que una de les activitats humanes que ha modificat més el paisatge altimontà al llarg de la història i que ha influït en les pautes d’ocupació d’aquests espais a més de 2000 metres d’alçada ha estat la pràctica d’una ramaderia transhumant, evidenciada ja al neolític i que continuaria fins època moderna. Per tant, aquests paisatges culturals representen un llegat històric i ambiental fonamental i constitueixen un recurs patrimonial de primer ordre, en greu risc de desaparèixer.  
Per tal d’evitar-ho, intentem que els resultats d’aquesta recerca s’utilitzin per a una bona planificació i gestió ambiental i per a posar en valor tot aquest patrimoni a través de la seva promoció per a l’oci i el turisme com a mitjà per a donar a conèixer i preservar aquesta activitat mil·lenària.  

Tags: , , , ,